Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

User Profile @podstawyapelacji

follow:


podstawyapelacji's Posts

Sądowa ocena wykonywania prawa w stosunkach

by podstawyapelacji11 months ago

Ponadto Sąd Okręgowy stwierdził, że doszło do ustnego podziału nieruchomości do użytkowania ( quoad usum). Na podstawie zeznań świadków, którym dał wiarę jako osobom niezainteresowanym w rozstrzygnięciu na rzecz którejkolwiek ze stron ustalił, że W.T. porozumiała się z pozwanym w kwietniu 2003 r. co do podziału nieruchomości, przekazując pozwanemu klucze do 5 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych. Wobec jednoznacznych i wiarygodnych zeznań świadków, nie było potrzeby dopuszczania na tę okoliczność dowodu z przesłuchania powódki, a zaznania świadka - męża powódki nie były wiarygodne z uwagi na to, że był on zainteresowany w korzystnym rozstrzygnięciu na jej rzecz. Powódka aż do wniesienia powództwa nie oponowała w żaden sposób temu podziałowi.

opinie o lodzkich adwokatach

Przedstawiona w uchwale SN sytuacja zachodzi w rozpoznawanej sprawie. Pozwany ma możliwość zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkaniowych swoich i rodziny jedynie w darowanym lokalu, jego sytuacja materialna jes

continue reading →
3 visits | 0 Comments|Reply

Domniemanie zgodności z zasadami współżycia

by podstawyapelacji11 months ago

Uznając z powyższych względów apelację powoda za bezpodstawną, Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 KPC orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania apelacyjnego (kosztach zastępstwa procesowego pozwanego) orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 i 3 KPC, a wysokość wynagrodzenia pełnomocnika ustalono na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1 pkt 25 i § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r. poz. 490) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 1150).

 

 

porady prawne łódź

 

Znamiennym jest, że pozwani wezwanie do wykazania nabycia mieszkania otrzymali dopiero po dwóch latach od powiadomienia powoda o fakcie zbycia mieszkania i po roku i dziewięciu miesiąc

continue reading →
65 visits | 0 Comments|Reply

Termin dochodzenia żądania ustalenia prawa

by podstawyapelacji11 months ago

Apelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.

 

 

 

opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

 

Ponownie podkreślić trzeba, że udowodnienie faktów spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne (art. 232 KPC), stąd też na odwołującym ciążył obowiązek przedstawienia dowodów dla udowodnienia spornych okoliczności. Muszą to być jednak środki dowodowe, k

continue reading →
5 visits | 0 Comments|Reply
[]