Collaborative Information Site

User Profile @istotneuprawnienia

follow: RSS


istotneuprawnienia's Posts

Stosowanie wykładni oświadczenia woli

posted by istotneuprawnienia 1 month ago
tags: prawo adwokat

Sąd Okręgowy przyznał, że zgodnie z eksponowaną przez powódkę i w istocie dominującą w doktrynie i orzecznictwie subiektywną teorią sprostowania w rozumieniu art. 31 prawa prasowego, o ile sprostowanie odpowiada wymogom określonym w ww. przepisie, redaktor naczelny nie jest uprawniony do badania zgodności zawartych w nim treści z prawdą, lecz opublikowania go zgodnie ze zgłoszonym w terminie kształcie.urlZ Informacji o pobytach i orzeczeniach wynika ponadto, iż w sprawie Sądu Rejonowego w B. o sygn. akt (...)wydany został wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) pkt 1 i 2 oraz (...) - wymierzono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą R.R. odbywał w okresie od 4 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. oraz w II punkcie skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) i (...) pkt 3 - wymierzono karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności - po zaliczeniu na poczet tej kary okresu od dnia 10 października 2007 r. do dnia 21 kwietnia 2008 r. kara ta

continue reading
2 visits |0 Comments

Naruszenie dobrego imienia oraz godności

posted by istotneuprawnienia 1 month ago
tags: sąd wyrok

I. naruszenie prawa materialnego tj. art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 5 KC poprzez uznanie, że roszczenie powoda nie zasługuje na ochronę prawną i stanowi nadużycie prawa podmiotowego, poprzez gdy w świetle całokształtu okoliczności przedmiotowej sprawy żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup przez pozwanych lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w G. w żadnym razie nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

ranking kancelarii adwokackich z lodzi

Pozwana w dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł, która została potraktowana przez Instytucję Zarządzającą E. jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 r. W dniu 6 kwietnia 2010 r. pozwana dokonała zwrotu kwoty 99 000 zł, w dniu 15 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 60.000 zł, w dniu 16 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł które zostały zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą (...) jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 roku. W dniu 13 paź

continue reading
3 visits |0 Comments

Nadużycie prawa poprzez podnoszenie zarzutu

posted by istotneuprawnienia 1 month ago
tags: wiadomości kodeks

W ocenie Sądu Okręgowego zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że spełnione zostały wszystkie przesłanki art. 527 KC, stanowiącego podstawę prawną żądania pozwu. Przyjął Sąd, iż powód wykazał istnienie, na chwilę dokonania darowizny, wierzytelności względem A. W. (1) o znacznej wysokości. Zaskarżona czynność prawna została dokonana przez dłużnika z osobą trzecią, czyli z pozwanym. Strona powodowa wykazała też działanie dłużnika powoda A. W. (1) ze świadomością pokrzywdzenia powoda. Przy tym pozwany działający przez swojego przedstawiciela ustawowego czyli A. W. (1) miał pełną świadomość, że dłużnik dokonał czynności ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Ta ostatnia przesłanka skargi pauliańskiej nie ma przy tym znaczenia wobec treści art. 527 § 3 KC i art. 528 KC. dobry i skuteczny radca prawnyStrony łączyła umowa ubezpieczenia mienia od szkód spowodowanych, miedzy innymi, pożarem. W nocy z 30 września na 1 października 2008 r. spłonęły objęte ubezpieczeniem ob

continue reading
10 visits |0 Comments
[]