Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Ustalenie należności za ustanowienie prawa

by prawoijegointerpretacje10 months ago
tags: informacje kodeks

Następnie 28 kwietnia 2011 r. spółka (...) zawarła z powodem umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, na mocy której powód poręczył istniejące i niewymagalne zobowiązania oraz przyszłe zobowiązania podmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy, w tym pozwanego, do łącznej kwoty 17.412.000 zł. Poręczenie obejmowało należności główne wraz z odsetkami. Powodowi za poręczenie należała się prowizja. link

 

 

 

Sąd rozważył również możliwość wystąpienia szkody w chwili wpłacenia przez powódkę zaległości wraz z kosztami egzekucji dniu 20.11.2007 r. wobec faktu późniejszego uchylenia podstaw do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wyrokiem z dni 3 marca 2008 r. Również i w tym wypadku roszczenie powódki jest przedawnione. Jednak w chwili uregulowania zadłużenia oraz kosztów egzekucji powódka nie miała podstaw do wysuwania roszczeń odszkodowawczych, bowiem tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzono egzekucję pozostawał w obrocie prawnym.

 

 

ranking adwokatow

 

 

Przechodząc do oceny ustaleń Sądu I instancji co do wysokości uzasadnionych wydatków pozwanej na rzecz powoda w pierwszym rzędzie trzeba zgodzić się z powodem, że z tytułu kosztów wynagrodzenia adwokata reprezentującego powoda w sprawie sygn. akt I C 357/07 Sądu Okręgowego w Olsztynie pozwana może domagać się zwrotu jedynie kwoty 775 złotych, a nie jak przyjął Sąd I instancji kwoty 4.392 złotych. Z ugody zawartej w dniu 16 czerwca 2008 roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie sygn. akt I C 357/07 wynika bowiem, że (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. zwróciła koszty wynagrodzenia adwokata reprezentującego powoda w tej sprawie w kwocie 3.617 złotych (k. 17) i kwota ta została faktycznie pozwanej wypłacona. obsługa prawna

 

Sąd Okręgowy podkreślał, że nawet gdyby pozwany działał z poczucia obywatelskiego obowiązku, a także w obronie własnego interesu, to nie musiało się to odbywać kosztem dóbr osobistych powoda. O ile bowiem samo wszczęcie postępowania administracyjnego czy zgłoszenie samowoli budowlanej nie jest naruszeniem dóbr osobistych, o tyle sposób działania, słowa używane w pismach i uporczywość pozwanego takim działaniem było.

1 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Ustalenie należności za ustanowienie prawa

Please Log In or Register to post comments.