Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Termin dochodzenia żądania ustalenia prawa

by podstawyapelacji11 months ago
tags: wyrok orzeczenie

Apelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.

 

 

 

opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

 

Ponownie podkreślić trzeba, że udowodnienie faktów spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne (art. 232 KPC), stąd też na odwołującym ciążył obowiązek przedstawienia dowodów dla udowodnienia spornych okoliczności. Muszą to być jednak środki dowodowe, które pozwolą na wiarygodne ustalenie okoliczności faktycznych. Istotnie bowiem, przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych są normami bezwzględnie obowiązującymi i nie ma możliwości ustalenia wysokości wynagrodzenia, będącego podstawą do wyliczenia podstawy wymiaru w sposób prawdopodobny lub przybliżony, do czego faktycznie zmierza zarówno odwołanie, jak i zarzuty apelacji.

 

skuteczny adwokat lodzW dniu 2 marca 2006 roku H.M. uległ wypadkowi drogowemu, na skutek którego doznał obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo-mózgowego z krwawieniem śródczaszkowym, w tym z obecnością krwiaków śródmózgowych, w wyniku czego doszło do pourazowego zespołu psychoorganicznego i niedowładu połowicznego prawostronnego ciała. Sąd Rejonowy w Giżycku wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie II K 195/07 za winnego tego wypadku uznał M.R. i zasądził od niego na rzecz H.M. kwotę 3.000 złotych tytułem nawiązki.

 

2012 - PIT 36, k. 386-407; oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania z 13.11.2013 r., k. 354-357). Pozwany z żoną mają na utrzymaniu 14-letniego syna i niespełna roczną córkę. Miesięczny dochód powódki nie mającej nikogo na utrzymaniu i będącej właścicielką mieszkania przy ul. (...) według stanu z końca 2011 r. (k. 20-23) wynosił 1.032 zł miesięcznie. Powyższe porównanie nie może być obojętne w zakresie oceny dolegliwości zasądzenia zachowku w pełnej wysokości i skutków tegoż dla funkcjonowania pozwanego i jego rodziny. url

 

Równocześnie Sąd Okręgowy oddalił wniosek pełnomocnika powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań 11 świadków na okoliczność ustalenia „liczby osób osadzonych w celach, panujących w nich warunków bytowych, w tym również sanitarnych”, bowiem w jego ocenie sformułowanie tezy dowodowej nastąpiło w sposób ogólny, konieczność przeprowadzenia tych dowodów w drodze pomocy sądowej oraz bezsporny między stronami fakt przeludnienia wskazywały, iż przedmiotowy wniosek został złożony jedynie celem przedłużenia postępowania.

5 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Termin dochodzenia żądania ustalenia prawa

Please Log In or Register to post comments.