Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Realizacja celu prywatyzacji przedsiębiorstwa

by prawoijegointerpretacje10 months ago
tags: informacje prawnik

Powód podał, że jest organizacją społeczną, której statutowym celem jest obrona interesów oraz reprezentacja najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przekazanych umową nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków z dnia 21 grudnia 1998 r. Zdaniem powoda zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści niesłusznie uzyskanych kosztem Skarbu Państwa pozwany Zakład (...) Sp. z o.o. w S. uzyskał korzyść z majątku Skarbu Państwa (państwowej osoby prawnej). Powód wskazał, iż pozwany (...) Sp. z o.o. w S. zobowiązał się do sprzedaży mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców i nie wywiązał się z tego obowiązku. Dodatkowo zdaniem powoda zataił przed mieszkańcami zapisy, iż miał sprzedać mieszkania na preferencyjnych dla najemców warunkach.Dokonując powyższych ustaleń Sąd Okręgowy oparł się na zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach, których wiarygodność nie budziła wątpliwości oraz zeznaniach świadków A.S. i M.S. (1) a także zeznaniach Prezesa pozwanej Spółki (...). Zeznania świadków oraz Prezesa pozwanej Spółki Sąd Okręgowy uznał za wiarygodne w zakresie przebiegu postępowań administracyjnych i sądowych związanych z realizacja inwestycji oraz niemożliwości przeprowadzenia inwestycji z powodu odmowy jej kredytowania przez banki.

prawniczy ranking

W odpowiedzi na pismo pozwanego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie opóźnień w realizacji prac montażowych, powód poinformował go, że na dzień 13 kwietnia 2012 r. pozostało do zakończenia montażu: balustrada środkowej klatki schodowej, szyby na tarasach na dachu, dokończenie montażu szyb na balkonach oraz zakończenie montażu schodów ze stali kwasoodpornej, furtki w klatce i wypełnienie drewnem balkonów i pochwytów klatek schodowych. opinie o kancelariach adwokackich w łodziW wyroku nie orzeczono o przyznaniu pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenia na zasadzie prawa pomocy, gdyż przepisy art. 209 i 210 PostAdmU mają zastosowanie tylko do kosztów postępowania między stronami. Natomiast wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu za wykonaną pomoc prawną, należne od Skarbu Państwa (art. 250 PostAdmU) przyznawane jest przez Wojewódzki Sad Administracyjny w postępowaniu określonym w przepisach art. 258 - 261 PostAdmU. Stosownie do § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) pełnomocnik skarżącego powinien złożyć Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy oświadczenie, o jakim mowa w tym przepisie.

 

4 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Realizacja celu prywatyzacji przedsiębiorstwa

Please Log In or Register to post comments.