Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Naruszenie dobrego imienia oraz godności

by istotneuprawnienia1 year ago
tags: sąd wyrok

I. naruszenie prawa materialnego tj. art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 5 KC poprzez uznanie, że roszczenie powoda nie zasługuje na ochronę prawną i stanowi nadużycie prawa podmiotowego, poprzez gdy w świetle całokształtu okoliczności przedmiotowej sprawy żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup przez pozwanych lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w G. w żadnym razie nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

ranking kancelarii adwokackich z lodzi

Pozwana w dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł, która została potraktowana przez Instytucję Zarządzającą E. jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 r. W dniu 6 kwietnia 2010 r. pozwana dokonała zwrotu kwoty 99 000 zł, w dniu 15 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 60.000 zł, w dniu 16 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł które zostały zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą (...) jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 roku. W dniu 13 października 2010 r. pozwana dokonała zwrotu kwoty 99.000 zł, która została zakwalifikowana przez powoda jako zwrot nierozliczonej dotacji z 2007 r. (39.116,43 zł) oraz odsetki od nieterminowego zwrotu środków dotacji z 2007 r. (59.883,57 zł).ranking adwokatówRozpoznając sprawę po raz pierwszy Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem wydanym w sprawie I ACa 202/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmianił zaskarżony wyrok w punktach I i II w ten sposób, że powództwo oddalił, uznając że w sprawie doszło do przedawnienia zgłoszonego żadania. Podniósł też, że skarżacy słusznie zarzucił sądowi pierwszej instancji niewskazanie do jakich ustalonych reguł dotyczących wykonywania szczepień, czy nakazów lub zakazów w tym zakresie się odwołuje i w jaki sposób reguły te zostały naruszone (k. (...) do (...) odwr.).ranking prawników2. prawa materialnego, a to art. 353 KC w związku z treścią przedmiotowej gwarancji, poprzez uznanie możliwości żądania przez powoda zapłaty 226.670,44 zł, podczas gdy z treści wynika, że 70% kwoty gwarancji zabezpiecza roszczenie powodowej spółki z nienależytego i terminowego wykonania kontraktu, zaś 30% kwoty z tytułu gwarancji zabezpieczenia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, przy czym skoro zostały przedstawione dokumenty świadczące o wykonanie i przyjęcie kontraktu, to też możliwość dochodzenia przez stronę powodową pretensji może dotyczyć kwoty 67.701,13 zł tytułem gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji. Z kolei w przypadku rzeczywistego nienależytego wykonania kontraktu udzielenie gwarancji skutkuje jedynie udzieleniem zabezpieczenia do kwoty 157.969,31 zł, nie obejmując jednoczesnego skorzystania z gwarancji za wady i usterki powstałe po obiorze robót,

 

7 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Naruszenie dobrego imienia oraz godności

Please Log In or Register to post comments.