Welcome! Blurpalicious is a social platform where you can create content and share it to the world!

Nadużycie prawa poprzez podnoszenie zarzutu

by istotneuprawnienia10 months ago
tags: wiadomości kodeks

W ocenie Sądu Okręgowego zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że spełnione zostały wszystkie przesłanki art. 527 KC, stanowiącego podstawę prawną żądania pozwu. Przyjął Sąd, iż powód wykazał istnienie, na chwilę dokonania darowizny, wierzytelności względem A. W. (1) o znacznej wysokości. Zaskarżona czynność prawna została dokonana przez dłużnika z osobą trzecią, czyli z pozwanym. Strona powodowa wykazała też działanie dłużnika powoda A. W. (1) ze świadomością pokrzywdzenia powoda. Przy tym pozwany działający przez swojego przedstawiciela ustawowego czyli A. W. (1) miał pełną świadomość, że dłużnik dokonał czynności ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Ta ostatnia przesłanka skargi pauliańskiej nie ma przy tym znaczenia wobec treści art. 527 § 3 KC i art. 528 KC. dobry i skuteczny radca prawnyStrony łączyła umowa ubezpieczenia mienia od szkód spowodowanych, miedzy innymi, pożarem. W nocy z 30 września na 1 października 2008 r. spłonęły objęte ubezpieczeniem obiekty prowadzonej przez powoda królikarni wraz z wyposażeniem i zwierzętami. Powód zgłosił pozwanemu szkodę w dniu pożaru. Po przeprowadzeniu postepowania likwidacyjnego pozwany wypłacił powodowi następujące kwoty tytułem odszkodowania:

opinie o dobrych adwokatach

Pozwany domagał się oddalenia powództwa i wniósł o zasądzenie kosztów procesu. Strona pozwana podniosła, że powód występując z powództwem nadużywa prawa podmiotowego, gdyż celem postępowania nie jest ochrona praw konsumentów, ale odniesienie korzyści w postaci zasądzonych kosztów procesu. Pozwany zakwestionował legitymację powoda do wystąpienia z żądaniem określonym w pozwie. Równocześnie pozwany zaprzeczył, że przedmiotowy zapis wzorca umowy rażąco narusza interesy konsumenta. Wskazał, że w przypadku braku takiego postanowienia, konsumenci mogliby realizować jedynie roszczenia odszkodowawcze. Tym samym - zdaniem pozwanego - zapis ten jest dla konsumentów korzystny, bo pozwala im odebrać nagrody o parametrach zbliżonych do określonych w regulaminie.ranking adwokatowDnia 22 lutego 2011 r. spółka (...) zawarła z powodem umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, na mocy której powód poręczył istniejące i niewymagalne zobowiązania oraz przyszłe zobowiązania podmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy, w tym pozwanego, do łącznej kwoty 900.000 zł. Poręczenie obejmowało należności główne wraz z odsetkami. Powodowi za poręczenie należała się prowizja. Aneksem nr (...) do tej umowy zwiększono kwotę, do której dokonano poręczenia do 2.200.000 zł. kancelarie adwokackie

24 visits |0 Comments|Reply

Related Posts

There are no comments on this post

Write a New Comment on Nadużycie prawa poprzez podnoszenie zarzutu

Please Log In or Register to post comments.