Collaborative Information Site

Orzeczenie

Podjęcie ryzyka bezpodstawnej obrony a

posted by sporegosad 1 month ago
tags: orzeczenie

Sąd Okręgowy podkreślił następnie, że wniesione przez powoda roszczenie nie zasługuje na ochronę prawną także z przyczyn merytorycznych. Posiłkując się uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2011 r. III CZP 25/11 mającą moc zasady prawnej oraz wyrokiem tego Sądu z dnia 27.10.2011 r. V CSK 489/10 (...), wskazał, że umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi o powierzchni przypadającej na osadzonego mniejszej niż 3 m2 może stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia jej dóbr osobistych. Sam taki fakt nie przesądza jednak o zasadności roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 KC, którego przyznanie zależy od wielu różnych okoliczności, w tym między innymi od długotrwałości przebywania w przeludnionej celi, uciążliwości z tym związanych, poczucie krzywdy i jego stopnia oraz od pozostałych warunków odbywania kary pozbawienia wolności, które mogą kształtować poczucie krzywdy lub je osłabiać a nawet sprawiać, że w ogóle nie powstało. pełnomocnik do sprawy sądowej

 

continue reading
10 visits |0 Comments

Termin dochodzenia żądania ustalenia prawa

posted by podstawyapelacji 1 month ago
tags: wyrok orzeczenie

Apelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.

 

 

 

opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

 

Ponownie podkreślić trzeba, że udowodnienie faktów spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne (art. 232 KPC), stąd też na odwołującym ciążył obowiązek przedstawienia dowodów dla udowodnienia spornych okoliczności. Muszą to być jednak środki dowodowe, k

continue reading
5 visits |0 Comments